Gemeenten en provincies zijn bronhouder, maar kunnen de verplichting tot informatieverzameling aan de omgevingsdienst overdragen

Het register is een dataverzameling met informatie over 46 verschillende activiteiten. Naast de geografische ligging van de activiteiten bevat het register ook een aanduiding van de afstanden voor het plaatsgebonden risico of aandachtsgebied.

Voor een groot deel van deze activiteiten zijn gemeenten het bevoegd gezag. Voor andere activiteiten is de provincie en de Rijksoverheid het bevoegd gezag. Bevoegd gezag kan taken – zoals het aanleveren van data aan het REV – door omgevingsdiensten uit laten voeren.

Download hier de brief over het opdrachtgeverschap van gemeenten en provincies voor de aandachtsgebieden en het REV.

Omgevingsdiensten gebruiken informatie uit het Register Externe Veiligheidsrisico’s

Door het register te raadplegen, kunnen omgevingsdiensten snel informatie vinden over de externe veiligheidsrisico’s in hun omgeving. Oók over de externe veiligheidsrisico’s waarvoor de omgevingsdienst geen gedelegeerd bronhouders is en ook over activiteiten net buiten de grenzen van de regio. De informatie komt rechtstreeks van de bronhouder. De informatie in het register is daardoor betrouwbaar en actueel.

Bij afwegingen op het ruimtelijk vlak is deze informatie waardevol. Ruimtelijk planvormers krijgen een integraal beeld over externe veiligheidsrisico’s en de locaties van groepen minder-zelfredzame mensen. Zo kunt u als vergunningverleners een aanvraag sneller beoordelen.