teksblok

REV en de omgevingswet

De regels die bij de Omgevingswet horen (artikel 11.8 van het Besluit kwaliteit leefomgeving), stellen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor een Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Andere overheden moeten hun informatie over de lokale risicovolle activiteiten aanleveren (Omgevingsbesluit artikel 10.27). De Omgevingswet zegt precies welke informatie moet worden aangeleverd (artikelen 11.1 tot en met 11.7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving).

Met de komst van de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor milieu en ruimtelijke projecten. Door deze bundeling wordt het gemakkelijker om woningbouwlocaties aan te wijzen of een geschikte plek te vinden om een bedrijf te starten of windmolen te plaatsen. Het is handig en verstandig om in de startfase van een project een goed beeld van de omgeving van het ruimtelijke project te hebben. Het gaat dan niet alleen om informatie over bereikbaarheid, bouweisen en vergunningen, maar ook milieu-informatie zoals geluid, fijnstof en risico’s die te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Bij deze risico's kunt u denken aan brand, explosie of het vrijkomen van giftige stoffen. Eén van de gedachten in de Omgevingswet is dat ook dit soort informatie eenvoudig voor eenieder beschikbaar en toegankelijk is.

Voordelen voor verschillende partijen

Door het register te raadplegen, kunnen overheden, burgers en bedrijven snel informatie vinden over de externe veiligheidsrisico’s in hun omgeving. Door alle informatie over risico’s in één betrouwbaar systeem te zetten, ziet iedereen wat in de omgeving speelt. Bij afwegingen op het ruimtelijk vlak is deze informatie waardevol. Bovendien hebben alle partijen dezelfde informatie. Het bevoegd gezag kan de veiligheidsrisico’s meewegen bij de afweging om bepaalde activiteiten wel of niet toe te laten. Bewoners kunnen eenvoudig zien welke risico's er in hun leefomgeving zijn toegestaan en welke maatregelen zijn getroffen. Initiatiefnemers - zoals projectontwikkelaars of bedrijven die willen uitbreiden - kunnen zich sneller een beeld vormen van de risico’s en mogelijkheden.

Visual voordelen gebruikers

Digitaal stelsel Omgevingswet DSO

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De uitgangspunten van het DSO vormen de randvoorwaarden voor het REV. In het DSO is ervoor gekozen gegevens te ontsluiten vanuit de bron. Als het REV klaar is, kan het aansluiten op het DSO. De gegevens over externe veiligheid zijn dan ook via het DSO (het Omgevingsloket) te benaderen.