teksblok

Aandachtsgebieden 

Aandachtsgebieden zijn gebieden die zichtbaar maken waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende beschermd kunnen zijn tegen de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van die gevaren zijn warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en concentratie giftige stoffen in de lucht (gifwolk). Binnen de aandachtsgebieden is extra aandacht nodig om aanwezigen te beschermen tegen mogelijke incidenten met gevaarlijke stoffen.

 

In deze animatie worden aandachtsgebieden kort uitgelegd. We hebben ook drie video’s waarin worden toegelicht:

Aandachtsgebieden laten dus zien waar extra aandacht nodig is om aanwezigen te beschermen tegen mogelijke ongevallen bij activiteiten met gevaarlijke stoffen. De beleidsambitie van de Rijksoverheid is dat de inzichtelijkheid die de aandachtsgebieden bieden, bijdraagt aan een tijdige en expliciete bestuurlijke afweging. Deze afweging is gericht op het treffen van de maatregelen die nodig zijn om mens, milieu en economie voldoende te beschermen.

Wat is het belang van de aandachtsgebieden?

Het werken met aandachtsgebieden is een eenvoudigere manier van omgaan met het groepsrisico. De benadering van groepsrisico in de huidige wet – en regelgeving met de nadruk op de reken­kundige hoogte van het groepsrisico begrepen burgers en bestuurders vaak niet goed. Deze vereenvoudigde benadering moet ertoe leiden dat bij ruimtelijke plannen het gesprek over veiligheid vóóraf en beter wordt gevoerd in plaats van achteraf.

Aandachtsgebieden verduidelijken waar extra aandacht nodig is om aanwezigen te beschermen tegen mogelijke ongevallen bij activiteiten met gevaarlijke stoffen. Zo is voor iedereen zichtbaar met welke mogelijke gevaren in het gebied rekening gehouden moet worden. Hierdoor kan een betere keuze worden gemaakt welke activiteit waar in een gebied wordt toegestaan en welke activiteit beter ergens anders kan worden toegelaten.

REV en de aandachtsgebieden

  • De aandachtsgebieden die in bijlage VII van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn genoemd, moeten in het REV worden opgenomen
  • Deze aandachtsgebieden zijn  o.a. te zien  op de kaarten in de Atlas Leefomgeving.  Daar kun je de ligging van de aandachtsgebieden zien. En ook de algemene betekenis van een aandachtsgebied en wat te doen bij een incident binnen een aandachtsgebied.
  • Voor de Atlas Leefomgeving zijn persona’s ontwikkeld met specifieke rollen en taken bij omgevingsveiligheid. Zo kun je vanuit verschillende invalshoeken kijken naar de data. Een ruimtelijke ontwikkelaar bijvoorbeeld wil graag weten waar de aandachtsgebieden liggen, zodat hij kan nadenken over mogelijke maatregelen binnen een aandachtsgebied.
  • Als bevoegd gezag heb je een verantwoordelijkheid voor goede informatie voor de burger, ruimtelijke ontwikkelaar en andere gebruikers van de aandachtsgebieden uit het REV.

Hoe krijg je als bronhouder aandachtsgebieden in het REV?

Het REV-programmateam helpt bronhouders met het vullen van het REV met de aandachtsgebieden. Voor buisleidingbeheerders bestaat de mogelijkheid om de giftwolk aandachtsgebieden te laten berekenen volgens de dosisbenadering door het Ministerie van IenW. Voor omgevingsdiensten wordt aan een financiële bijdrage gewerkt om hen te ondersteunen bij het laten berekenen van de aandachtsgebieden volgens de dosisbenadering. Voor activiteiten met een vaste afstand voor de aandachtsgebieden staan de aandachtsgebieden al in het REV.

Het aanleveren van de overige aandachtsgebieden aan het REV kan op deze manieren:

  • via een automatische koppeling (API) komen de aandachtsgebieden in het REV. De bronhouder neemt de data in het eigen zaaksysteem op en via de API worden de aandachtsgebieden dan aan het REV aangeleverd.
  • via de Upload Module. Dit is het geval als de bronhouder nog geen automatische koppeling kan maken.
  • Via de BGM module. Het aandachtsgebied kan dan als een shape-bestand geüpload worden .

Over het berekenen van aandachtsgebieden volgens de dosisbenadering en hoe in de tussentijd met aandachtsgebieden om te gaan, vindt u informatie op de site van het Informatiepunt Leefomgeving.

Lees meer

Extra achtergrondinformatie over aandachtsgebieden vind je op iplo.nl. 

Meer informatie over de brief van de staatssecretaris waarmee wordt ingestemd met de aangepaste berekeningswijze van aandachtsgebieden vind je  hier.