Onder de Omgevingswet  is het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgesteld. In het Bkl staat  dat er een Register voor externe veiligheidsrisico’s (REV) moet komen. En dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat het REV beheert en het register voor iedereen elektronisch toegankelijk moet zijn (artikel 11.8 Bkl). Het REV vervangt het huidige Risico Register Gevaarlijke Stoffen (RRGS). Het BKL benoemt de activiteiten waarvan gegevens moeten worden opgenomen in het register. 

Het REV moet vanaf medio 2022 gaan voorzien in de informatiebehoefte van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Daarnaast moet het REV ook aan burgers en bedrijven/organisaties inzicht geven in de lokale  situatie van externe veiligheid. Deugdelijke informatie over de leefomgeving is cruciaal voor uitvoering van de zorgplicht in de Omgevingswet.

De Nota van Toelichting van het Bkl beschrijft het doel van het register als volgt:

“Het doel van het register is burgers en bedrijven informatie te bieden, zodat zij zich een beeld kunnen vormen van de risico’s van activiteiten met externe veiligheidsrisico’s in hun omgeving. Daartoe behoren ook activiteiten met externe veiligheidsrisico’s waarvoor in het Besluit activiteiten leefomgeving afstanden zijn bepaald en windturbines. Naast het bieden van informatie aan derden is het register van belang voor een deugdelijke besluitvorming over vooral omgevingsvergunningen en omgevingsplannen.”

Het Registratiebesluit EV vormde de basis voor het RRGS en wordt ingetrokken onder de Omgevingswet. Het REV is de opvolger van dit besluit. U kunt op de IPLO-website een transponeringstabel terugvinden waarin staat waar de artikelen uit het Registratiebesluit in de Omgevingswet en het Bkl zijn terechtgekomen.

De Risicokaart is een wettelijke taak. Er zijn geen aanwijzingen dat dit gaat veranderen. De Risicokaart blijft dus bestaan. De Risicokaart is  gebaseerd op de  Regeling provinciale risicokaart. Deze regeling vindt zijn basis in de Wet Veiligheidsregio's en is daarmee niet aan de Omgevingswet en het REV gekoppeld. De Regeling provinciale risicokaart blijft dus ook bestaan na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De Invoeringsregeling geeft in artikel 2.40 aan welke wijzigingen in de Regeling provinciale risicokaart komen als de Omgevingswet in werking treedt. Dit heeft onder andere te maken met het vervangen van het begrip inrichting. Ook de bijlage 1 van de Regeling, die aangeeft welke activiteiten er op de risicokaart moeten staan, wordt aangepast. In de praktijk is het overigens wel de bedoeling dat de Risicokaart gebruik gaat maken van de data uit het REV.

 

De bedoeling is dat alle data opvraagbaar is voor de bronhouders. Op die manier kan een bronhouder via zijn eigen zaaksysteem bijvoorbeeld ook data inzien van buurtgemeenten die hij nodig heeft bij het opstellen van een omgevingsplan.

Het REV kan alleen benaderd worden door gebruikers die geregistreerd zijn. Het REV onderscheidt drie rollen:

1. REV bronhouder: kan zijn/haar eigen data aanleveren, vernieuwen en verwijderen. Een REV bronhouder kan ook alle data uit het REV opvragen;

2. REV afnemer: kan alleen data zoeken en opvragen uit het REV;

3. REV beheerder: kan nieuwe gebruikers registreren en beheren en een rol toekennen aan een gebruiker

Het REV voert zelf geen berekeningen uit.

Voor activiteiten met vastgestelde contouren (voorheen: categoriale inrichtingen)  worden er twee mogelijkheden geboden:

1.         Aanleveren van een algemeen referentiepunt en de relevante contouren. Dat kunnen cirkels of ander vormen zijn

2.         Aanleveren van specifieke referentiepunten (bijv. vulpunt van een LPG-tankstation) en de daarbij behorende straal van de contour.

Het REV-team ontwikkelt een basisdataset voor KGL gebaseerd op de dataset van kwetsbare gebouwen en locaties in de Signaleringskaart. De oplevering hiervan staat gepland voor na de zomer van 2023. Daarnaast ontwikkelt het REV-team een dataservice voor de KGL in de BGM. De bedoeling hiervan is dat op basis van openbare officiële bronnen (o.a. BAG) nieuwe KGL automatisch in het REV terecht komen. Als het bevoegd gezag een kwetsbaar gebouw of locatie nader moet bekijken, krijgt het bevoegd gezag deze voorgelegd.

Bij de uitrol van deze service komt extra aandacht voor communicatie en uitleg, omdat anders dan bij de milieubelastende activiteiten de gemeenten zelf vaak de bronhouder zijn voor KGL. De uitrol van deze dataservice wordt verwacht in Q3 van 2023.

De termijnen voor het aanleveren van gegevens aan het REV staat in het Omgevingsbesluit in artikel 10.27. Voor nieuwe activiteiten, dat zijn activiteiten die gestart zijn na inwerkingtreding van de Omgevingswet, geldt dat de gegevens binnen 2 weken na een besluit aan het REV moeten worden aangeleverd.

Voor bestaande activiteiten geldt de overgangsbepaling uit artikel 10.27a. De bedoeling is dit artikel aan te passen, zodat  de verplichting om gegevens aan te leveren pas ingaat op 1 januari 2025.

 

Zoveel mogelijk wel. Er zijn echter ook verschillen door de komst van de Omgevingswet. Zo hebben we te maken met een omzetting van inrichting naar “milieubelastende activiteit” (mba). Informatie over windturbines, aandachtsgebieden en de kwetsbare gebouwen en locaties zit niet in het RRGS, dus die moet apart worden toegevoegd. Daarnaast kunnen per mba ook andere gegevens worden gevraagd onder het REV die voor het RRGS niet hoefden te worden geïnventariseerd. De structuur van het REV is per mba beschreven in Informatiemodellen. Ook de conversietabellen zijn per activiteit te vinden op de REV-website en geven inzicht in welke informatie over gaat van het RRGS naar het REV.

Het projectteam van het REV is op dit moment aan de slag met het opstellen van een eerste basisset voor de kwetsbare gebouwen en locaties.

Dat zal dan dienen als basisvulling, waarna het bevoegd gezag met behulp van een speciale module de exacte status (zeer kwetsbaar, kwetsbaar, beperkt kwetsbaar) van een gebouw of locatie kan aanpassen waar nodig. Qua planning wordt nu gedacht aan het begin van Q3 van dit jaar. Het ligt daarom dus niet voor de hand dat het bevoegd gezag zelf deze objecten in de risicokaart bij gaat werken

Vanaf 1 januari 2023 is het RRGS niet meer beschikbaar en is het volledig overgenomen door het REV. Het uitstel van de Omgevingswet heeft dus geen effect op het uitfaseren van het RRGS en de implementatie van het REV. Met de aansluiting op het REV voldoet u aan de huidige registratieverplichting voor gevaarlijke stoffen en bent u voorbereid op de toekomst onder de Omgevingswet. Het ministerie van IenW heeft hierover recent een brief rondgestuurd waarin meer informatie te vinden is.

Het klopt dat op dit moment alleen nog omgevingsdiensten wijzigingen in het REV kunnen doorvoeren, voor gemeenten is nu wel een inkijkaccount mogelijk ("alleen lezen"). Er wordt gewerkt aan de overgang van het REV naar een nieuw standaardplatform met een nieuw gebruikersbeheer. Daarbij moet het mogelijk worden gemaakt voor gemeenten om data te wijzigen en in te voeren.

  • In het RRGS waren omgevingsdiensten de bronhouder voor de inrichtingen met gevaarlijke stoffen. Omdat wij de data vanuit het RRGS hebben overgezet naar het REV, vragen we omgevingsdiensten om te bekijken of de data correct is overgezet naar milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet.
  • Vanzelfsprekend is het aan het bevoegd gezag om hun omgevingsdienst te mandateren.
  • Als uw bevoegd gezag (gemeente en/of provincie) op het standpunt staat dat de omgevingsdiensten geen werkzaamheden op het gebied van externe veiligheid mogen doen, dan moet bevoegd gezag zelf toegang vragen tot het REV en daar de data gaan beheren. Toegang vraagt u via de servicedesk

staat u vraag er niet bij

Staat uw vraag er niet bij?

Stel dan uw vraag  aan onze helpdesk. 

Stel hier uw vraag aan onze helpdesk